GSYF’lerin vergi durumu:

 • GSYF’lerin kazançları, Kurumlar vergisine tabi değildir.
 • GSYF’lerin kazançları üzerinden 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğincestopaj oranı %0 olduğundan kesinti yoluyla vergi ödemezler.
 • GSYF’nın kazançları üzerinden kurum bünyesinde teorik olarak kesinti yapıldığı için, GSYF’ler tarafından katılma payı sahiplerine dağıtılan kar payı (temettü) vergi kesintisine tabi değildir.

Kurumlar Vergisi;

 • Girişim Sermayesi için yatırım yapan şirketler yıllık vergi matrahının %10’unu “Girişim Sermayesi Fonu” olarak ayırabilmekte ve bu tutarı bilançonun pasifinde geçici bir hesapta tutabilmektedir. Dönem karından fona ayrılan tutar Kurumlar Vergisi matrahından düşülebilir.
 • Türkiye’de Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların (Anonim ve limited şirketler) GSYF’lerden elde ettikleri kar payları “iştirak kazancı istisnası” kapsamındadır. Kar payı alan şirket bu gelir üzerinden kurumlar vergisi ödemez.
 • Türkiye’deki kurumların elde edeceği diğer gelir türü olan yatırım fonu katılma belgeleri satış kazançları kurum kazancı içinde %20 kurumlar vergisine tabi olacaktır.
 • Şirket tarafından katılma belgeleri satışı söz konusu olmadığında, şirket muhasebesindeki değer artış veya azalışları kurumlar vergisi matrahının tespitinde ilave veya indirim kalemi olarak dikkate alınacaktır. Başka deyişle vergiye tabi olmayacaktır. (Vergi Usul Kanunu, Md: 279)
 • Dar mükellef kurumlar (Yabancı ülkedeki şirketler) açısından ise Türkiye’de yıllık kurumlar vergisi beyan mecburiyeti bulunmamaktadır.

Girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, aşağıdaki şartlarda ayrılan fonlar beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

 • İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon tutarının ise öz sermayenin %20’sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.),
 • Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması,
 • Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi,

Gelir Vergisi;

 • Şahsi gelirleri sebebiyle yıllık beyanname veren gerçek kişi Gelir Vergisi Mükellefleri de istifade edebilir. Beyan edilen şahsi Gelir Vergisi matrahının %10’una kadar Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yapılan yatırım tutarı vergi matrahından indirilebilir.
 • Gerçek kişi hissedarlarca alınacak kar payı (temettü) yıllık esasta gelir vergisine tabidir. Ancak, elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Başka deyişle alınan kar payının sadece yarısı için vergi söz konusudur.
 • Gerçek kişilerce GSYF’nun katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlarda ise vergi oranı %10’dur.
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi söz konusu değildir.